Commettees
Location: Home > Organization > Offices & Commettees


Academic Commettee

  Chairman:             NAN Cewen

  Vice-Chairmen:    LIN Yuanhua, ZHANG Zhengjun, ZHOU Ji        
  RepresentativesLI Jingfeng, LI Yanxiang, LI Zhengcao, LIN  Hong, LIN  Yuanhua, LIU  Wei, NAN  Cewen, 

                                PAN Feng, SHEN Yang, TANG Zilong, WANG Chang'an, WANG Xiaohui, YANG Zhigang,

                                YAO  Kefu,  YU  Rong,  YUE  Zhenxing, ZHANG    Zhengjun,  ZHONG  Minlin,  ZHOU  Ji,

                                ZHU Hongwei

  Secretary:             ZHU Hongwei


Academic Degrees Committee

  Chairman            ZHANG Zhengjun

  Vice-Chairmen:    LI Zhengcao, XIE Xuming                 

  Representatives:  ZHANG  Zhengjun,    LI  Zhengcao,    XIE  Xuming,    KANG  Feiyu,     LIN  Yuanhua,

                                SONG Cheng, TANG Zilong, WANG Xiumei,  WU Hui,  XU Qingyan,  YANG Zhigang,

                                YAO Kefu,  YU Rong,  ZHANG Yong,  ZHUANG Daming                

  Secretary:             CHEN Hao

 

Tenured Professor Committee

  Chairman:            LIN Yuanhua 

  Representatives:  LI Jingfeng, LI Longtu, LI Yanxiang, LI Zhengcao, LIN Hong, LIU Wei, LIU Baicheng,

                                LIN  Baixin,   NAN  Cenwen,   PAN  Feng,  PAN  Wei,  SHEN  Yang,   TANG  Zilong,

                                WANG  Chang'an,  WANG  Xiaohui,  WENG  Duan,  XIE  Zhipeng,  YANG Zhigang,

                                YANG Zhigang,    YAO Kefu,     YU Rong,     YUE Zhenxing,      ZHANG Wenzheng,

                                ZHANG Zhengjun,  ZHANG Xiaozhong,  ZHONG Minlin,  ZHOU Ji, ZHU Hongwei,

                                ZHU Jing, ZHUANG Daming, Andy Godfrey


Teaching Committee

  Chairman            LI Zhengcao

  Vice-Chairmen:    TANG Zilong, LV Ruitao  

  RepresentativesCHEN Xiang, CHEN Hao, LAI Wensheng, LI Yanxiang, LI Zhengcao, LIN Yuanhua,

                                LV Ruitao,   RAN Rui,  SHEN Yang,  SUN Xiaodan,   TANG Zilong,   WAN Chunlei,

                                WANG Ke,        XU Qingyan,    YANG Zhigang,    YAO Kefu,    ZHANG Wenzheng,

                                ZHANG Zhengjun,  ZHANG Xiaozhong, ZHUANG Daming

  Secretary:             SHAO Yang Copyright © 2020 School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University All Rights Reserved.